Shenzhou 6 (Chinese: _M˜Z†) will be the second human spaceflight of the People's Republic of China (PRC) and will use the Shenzhou spacecraft.

More in F http://en.wikipedia.org/wiki/Shenzhou_6


Chinese Page: http://news.sina.com.cn/z/szlhfs/index.shtml
.
.
.